Logo

 

 

 

 

             "Social Media กับการจัดการภาครัฐของไทย:
      ทางที่ใช่แต่ยังไปไม่ถึง" โดย อ.พนม กุณาวงค์
         ห้อง PSB1306A 31 สิงหาคม 2559 


                     

      "การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ลงทะเบียน
คลิก

 

                    

      "ไทยกับสหประชาติ:บทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ"โดย อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนิวา คลิก

                    

Recent Activities

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งพนังานบริการทั่วไปด้านอาคารสถานที่[คลิก]
- ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ และผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งพนังานบริการทั่วไปด้านอาคารสถานที่[คลิก]
- ประกาศแจ้งช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชา[คลิก]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคุัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารวิชาการ [คลิก]
ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ ในการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ประจำอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ [คลิก]
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ [คลิก]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ ประจำอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)​ [คลิก]
- ประกาศ
เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ประจำอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ [คลิก]


 

Event

News

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3 )

อ่านรายละเอียด

 

 

 

 

 

More Headlines

CLOGS จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้สื่อสังคมออนไลน์พื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วันที่26 ส.ค. 59  (อ่านรายละเอียด) 

Our Partners