กิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E330005 สำนักวิชาการระหว่างประเทศ (1 ต.ค. 2561 - 2 weeks ago)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิจัยและบริการวิชาการ) (28 ก.ย. 2561 - 2 weeks ago)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิจัยและบริการวิชาการ) (14 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (12 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (7 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลาสอบ วิชาสอบ สถานที่สอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิจัยและบริการวิชาการ) (30 ส.ค. 2561 - 1 month ago)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) (29 ส.ค. 2561 - 1 month ago)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) (30 ส.ค. 2561 - 1 month ago)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) (30 ส.ค. 2561 - 1 month ago)

********** ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ********** (2 ก.ค. 2561 - 3 months ago)
ผลการจ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2561 - 3 hours ago)
ผลการจ้างเหมาจัดกิจกรรมนำเสนอโครงการเมืองกับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2561 - 3 hours ago)
ผลการจ้างเหมาจัดนิทรรศการออกแบบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2561 - 3 hours ago)
ผลการจ้างเหมาจัดกิจกรรมเดินเมืองและแผนที่ทำเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2561 - 3 hours ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์สารคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2561 - 12 hours ago)
ผลการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2561 - 12 hours ago)
ผลการจ้างเหมาเติมสารกรองเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ต.ค. 2561 - 5 days ago)
ผลการจัดซื้อพัดลมพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ต.ค. 2561 - 5 days ago)
ผลการจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ (11 ต.ค. 2561 - 6 days ago)
ผลการจ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ต.ค. 2561 - 1 week ago)
ผลการจ้างเหมารถตู้โดยสาร พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ต.ค. 2561 - 1 week ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตป้ายร้านค้า โรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ต.ค. 2561 - 1 week ago)
ผลการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (แบบคิดมิเตอร์) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดโรงอาหาร คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (26 ก.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561 - 3 weeks ago)
การรับรองบุคคลภายนอก (24 ก.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ราคากลางจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (21 ก.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อพวงหรีด (21 ก.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงอาหาร อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการเช่าเครื่องเสียงพร้อมแสงไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศผลการจ้างเหมาทำสีพื้นอีพ็อกซีในบริเวณพื้นโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ (8 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลดารจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (6 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตป้ายห้องพักอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การรับรองบุคคลภายนอก (4 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 รายการ (3 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
****ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงอาหาร อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ **** (3 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2561 - 1 month ago)

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก