แบบประเมินความพึงพอใจการทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ

ด้วยงานพัสดุ ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2560) ขึ้น
เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ  และเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาผู้รับจ้างต่อไป
ในการนี้ งานพัสดุจึงใคร่ขอรบกวนท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจการทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ

ทำแบบประเมินคลิก