แจ้งกำหนดการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ

ฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหสวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2560 
กำหนดให้ 2  เวลา ดังนี้
1. วันเสาร์ ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
2. วันเสาร์ที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
**สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ไม่สามารถสอบในเวลาดังกล่าวได้ จะมีให้จัดสอบอีกครั้ง ในช่วง "คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา" ประมาณเดือน มกราคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งข้อมูลรายชื่อนักศึกษา รอบเวลาสอบ และศูนย์สอบ ให้คณะฯทราบต่อไป