Coming Seminars


One Belt One Road & Greater Mekong
Sub-region Cooperation

Academic Seminar
 "Reorganizing Globalization"

สัมนาวิชาการ " การเมืองเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"

Visual Documentary Project 2017
 

Recent Activities

Recent News

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางการจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561โดยวิธีคัดเลือก
งานบุญเดือนสิงห์ประจำปี 2560
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศแผนการดำเนินงานโรงอาหาร อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2(ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2560
ประกาศการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้ง Film club
ข่าวการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ฯ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งกรอบการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง (High Impact Scholarly Service) ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561
การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 "Japan's Education..Right? การศึกษาญี่ปุ่น...สิทธิ ความถูกต้อง เลี้ยวขวา"
โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3
การประชุมวิชาการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของ 12 ศูนย์วิจัยฯ
ขอเรียนเชิญท่านให้ความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
Academic Seminar "Reorganizing Globalization"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Mplus ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการจัดตั้งสถาบันนโยบายสาธารณะ (CMU School of Public Policy)
ศูนย์สังคมดิจิทอล (Digital Society Center: DiSC) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารวิชาการ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวด้านบริหารวิชาการ
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ด้านบริหารวิชาการ)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Our Partners