Logo

 

 

 

 

One Belt One Road & Greater Mekong Sub-region Cooperation
 "Lancang Jiang-Mekong River: Rising Smart Corridor"

Academic Seminar
 "Reorganizing Globalization"

สัมนาวิชาการ " การเมืองเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"

Recent Activities

 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร(คลิก)
 ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารวิชาการ(คลิก)
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ(คลิก)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว พนักงานส่วนงาน (ด้านบริหารวิชาการ) (คลิก)
 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (คลิก)
 ประกาศแผนการดำเนินงานโรงอาหาร อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ (คลิก)
 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (คลิก)