สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ฯ จัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ฯ จัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่
-  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ
-  ศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
-  ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม

Galleries

 

unnamed (1).jpg
unnamed (1).jpg
unnamed (2).jpg
unnamed (2).jpg
unnamed (3).jpg
unnamed (3).jpg
unnamed (4).jpg
unnamed (4).jpg
unnamed (5).jpg
unnamed (5).jpg
unnamed.jpg
unnamed.jpg