ภาพบรรยากาศ สัมมนาวิชาการ หัวข้อ "การศึกษาเรื่องท้องถิ่นไทย: พัฒนาการและแนวทางในการศึกษา "

ภาพบรรยากาศ "รัฐศาสตร์เสวนา 5 เดือน 5 หัวข้อ " วันที่   25 มกราคม 2560  ในหัวข้อ "การศึกษาเรื่องท้องถิ่นไทย: พัฒนาการและแนวทางในการศึกษา " โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยากรร่วมเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ ซึ่งในการเสวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจ จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และประชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟัง

Galleries

 

8.jpg
8.jpg
1.jpg
1.jpg
2.jpg
2.jpg
3.jpg
3.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
6.jpg
6.jpg
7.jpg
7.jpg
9.jpg
9.jpg
10.jpg
10.jpg
11.jpg
11.jpg
12.jpg
12.jpg