อาจารย์ฑภิพร สุพร เป็นตัวแทนนักวิชาการไทยในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการจากกลุ่มประเทศอาเซียนในเวทีเสวนา “The Second ASEAN-Korea Next Generation Policy Expert Forum”

 
อาจารย์ฑภิพร สุพร เป็นตัวแทนนักวิชาการไทยในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีเสวนา“The Second ASEAN-Korea Next Generation Policy Expert Forum” ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯโดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ISIS Thailand) และมูลนิธิเกาหลี (Korea Foundation)

เวทีเสวนาดังกล่าวมีหัวข้อการสนทนาที่ครอบคลุมตั้งแต่พลวัตทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำหนดบทบาทและท่าทีของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชียตะวันออกภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตลอดจนบนบาทของอาเซียนและเกาหลีในการขานรับ
ต่อสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
 

Galleries

 

1.jpg
1.jpg
2.jpg
2.jpg
3.jpg
3.jpg