อาจารย์ ดร. จันทนา สุทธิจารี ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา “การอยู่ร่วมกันภายใต้ความคิดที่แตกต่าง และการเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ”


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี หัวหน้าศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวห้อ “การอยู่ร่วมกันภายใต้ความคิดที่แตกต่าง และการเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ” ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ5 จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 100 นายณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม วิทยากรร่วมเสวนาได้แก่ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.เชียงใหม่ และนายชวนากร สุวรรณเลิศ นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์
 

Galleries

 

_MG_6452.JPG
_MG_6452.JPG
_MG_6566.JPG
_MG_6566.JPG
_MG_6571.JPG
_MG_6571.JPG