สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วีรชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ์ อาจารย์พิเศษสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้น ณ ห้อง PSB 1302 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Galleries

 

1.JPG
1.JPG
3.JPG
3.JPG
2.JPG
2.JPG
4.JPG
4.JPG