งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเขียนโครงการและการบริหารจัดการโครงการ

 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเขียนโครงการและการบริหารจัดการโครงการ ในวันพุธ ที่ 8 มีนาคม2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ หลักการเขียน แนวคิด และเทคนิคในการเขียนโครงการ  รวมไปถึงนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาในการเขียนโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร. รวีวรรณ แพทย์สมาน เป็นวิทยากรในการอบรม 

Galleries

 

3.jpg
3.jpg
1.jpg
1.jpg
2.jpg
2.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
6.jpg
6.jpg
7.jpg
7.jpg
8.jpg
8.jpg
9.jpg
9.jpg