ภาพบรรยากาศ สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “Samuel P. Huntington & Francis Fukuyama ว่าด้วยความเป็นระเบียบทางการเมือง: มิติการเปรียบเทียบ”

วันที่ 26 เมษายน 2560 สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดจัดเสวนาวิชาการแก่นักศึกษาและผู้สนใจภายใต้หัวข้อ
 
ในหัวข้อ  “Samuel P. Huntington & Francis Fukuyama  ว่าด้วยความเป็นระเบียบทางการเมือง: มิติการเปรียบเทียบ
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี เจนวิทย์การ อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร  
และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโณทัย วัฒนาพร  และ อาจารย์พินสุดา วงศ์อนันต์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรร่วมเสวนา
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก จัดขึ้น ณ ห้อง PSB1101 อาคารเรียนคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

1.JPG
1.JPG
2.JPG
2.JPG
3.JPG
3.JPG
4.JPG
4.JPG
5.JPG
5.JPG
6.JPG
6.JPG