ภาพบรรยากาศ สัมมนาวิชาการ หัวข้อ "การเมืองเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"​

ภาพบรรยากาศสัมมนาสัมนาวิชาการ   วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 50 ปีรัฐศาสตร์ฯ ใน หัวข้อ "การเมืองเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"​  โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี  สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยากรร่วมสัมมนา อาจารย์พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์  อคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังกว่า 30 คน

Galleries

 

2.JPG
2.JPG
1.JPG
1.JPG
3.JPG
3.JPG