การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างองค์ความรู้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค เรื่อง ภูมิภาค กับ ท้องถิ่น : ทิศทางความสัมพันธ์ภายใต้บริบทของการกระจายอำนาจ
 โดยในการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพือส่งเสริมและบูรณาการการดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคในการใช้ข้อมูลองค์ความรู้ และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานการกระจายอำนาจที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และวิเคราะห์องค์ความรู้หรือผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยตามแนวทางประชารัฐในการจัดทำนโยบาย แผน แผนงาน และข้อเสนอแนวทางการพัมนาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และผลักดันให่้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยดำเนินการผ่านคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภา โดยได้รับเกียรติจาก ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายจิรชัย มูลทองโร่ย เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์  รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวต้อนรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมรับฟังปาฐกถา เรื่อง บทบาทของราชการส่วนภูมิภาคกับพัมนาการกระจายอำนาจท้องถิ่นไทย โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อานันท์ กาญจนพันธ์ุ จากภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเสวนาภายใต้หัวข้อ ภูมิภาคกับท้องถิ่น : ่ส่งเสริม หรือ ปัญหาของการกระจายอำนาจ ?  ดำเนินรายการโดย อ.ราม โชติคุต ผู้ช่วยคณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรร่วมเสวนาโดย นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้อำนวยการสำนักงาน กกถ., อาจารย์ชำนาญ จันทร์เรือง นักวิชาการอิสระ, นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย, นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, นายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จ.ลำพูน และผู้เข้าร่วมงานยังได้รับฟังการนำเสนอผลงานวิิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ทิศทาง แนวโน้ม ภายใต้บริบทการกระจายอำนาจในปัจจุบัน โดย อาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี หัวหน้าศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น, ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง อาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฏหมายอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการประชุมในครั้งนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 8 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมอย่างล้นหลามจัดขึ้น ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Galleries

 

2.JPG
2.JPG
1.JPG
1.JPG
3.JPG
3.JPG
4.JPG
4.JPG
5.JPG
5.JPG
6.JPG
6.JPG
8.JPG
8.JPG
7.JPG
7.JPG
9.JPG
9.JPG
10.JPG
10.JPG
11.JPG
11.JPG
12.JPG
12.JPG
13.JPG
13.JPG
14.JPG
14.JPG
15.JPG
15.JPG
16.JPG
16.JPG
17.JPG
17.JPG
18.JPG
18.JPG
19.JPG
19.JPG
20.JPG
20.JPG
21.JPG
21.JPG
22.JPG
22.JPG
23.JPG
23.JPG
24.JPG
24.JPG
25.JPG
25.JPG
26.JPG
26.JPG
27.JPG
27.JPG
28.JPG
28.JPG
29.JPG
29.JPG
30.JPG
30.JPG
31.JPG
31.JPG
32.JPG
32.JPG
33.JPG
33.JPG