การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  และสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่  จัดการประชุมหารือคณะดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  28-29  เมษายน  2560 ณ คณะรัฐศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีตัวแทนจากสามภาคีเข้าร่วมประชุมด้วย  ดังนี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  1.ผศ.ดร.อรอร  ภู่เจริญ  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
  2.อาจารย์ ดร.นฤมิต  หิญชีระนันทน์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  3.นางศันสนีย์  ศรีนรคุตร์  งานอาคันตุกะสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  การกองวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  1. ผศ.ดร.ร่มเย็น  โกไศยกานนท์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  2. รศ.ดร.กาญจนา  วัธนสุนทร  รักษาการคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา
  3. Mr.Huang Jianjun  ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ
  4. ดร.ภูมิพัฒณ์  มิ่งมาลัยรักษ์  อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ
  5. อ.ศุภกร  คนคล่อง  อาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา
  6. ผศ.ดร.คิน หม่อง หยุ้น  อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ
  7. น.ส.นุญา  ลีวณิชย์  หัวหน้าส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  8. น.ส.ศรีไพร  พันธุ์เดช  ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่
  1. Mr. WANG XIUSHENG  รองกงสุลใหญ่
  2. Mr. ZHANG ZHI WEN    กงสุลพาณิชย์
 
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ One Belt One Road & Greater Mekong Subregion Cooperation  หัวข้อ “Lancang Jiang-Mekong River : Rising Smart Corridor”  มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่  1  กันยายน  2560  ณ  โรงเเรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่
 

Galleries

 

6.jpg
6.jpg
3.jpg
3.jpg
2.jpg
2.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
11.jpg
11.jpg