ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน  แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ 
บริการต่างๆ ที่นักศึกษาพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยและเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนการวางตัวอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกฎระเบียบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มีกิจกรรมในภาคเช้าดังนี้การต้อนรับและให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จากนั้นรับฟังการแนะนำเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา แนะนำบุคลากร โดย ผศ.ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล และมีรุ่นพี่คณะรัฐศาสตร์ฯในชั้นปีต่างๆ มาเล่าถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และคำแนะนำจากประสบการณ์ต่างๆแก่น้องๆ ปี 1 บรรยากาศในงานปฐมนิเทศในครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและคึกคัก 

Galleries

 

4.JPG
4.JPG
2.JPG
2.JPG
1.JPG
1.JPG
3.JPG
3.JPG
5.JPG
5.JPG
6.JPG
6.JPG
8.JPG
8.JPG
7.JPG
7.JPG
9.JPG
9.JPG
10.JPG
10.JPG
11.JPG
11.JPG
12.JPG
12.JPG
13.JPG
13.JPG
14.JPG
14.JPG
15.JPG
15.JPG
16.JPG
16.JPG
17.JPG
17.JPG
18.JPG
18.JPG
19.JPG
19.JPG
20.JPG
20.JPG
21.JPG
21.JPG
22.JPG
22.JPG
23.JPG
23.JPG
24.JPG
24.JPG
25.JPG
25.JPG
26.JPG
26.JPG
27.JPG
27.JPG