คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รับการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรการเมืองและการปกครอง ระดับปริญญาตรี

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รับการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 “หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ (ประธานกรรมการ),รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ (กรรมการ) และ อ.ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ (กรรมการ) เป็นผู้ประเมินฯ โดยมี ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง PSB2204 อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ

Galleries

 

1.JPG
1.JPG
2.JPG
2.JPG
3.JPG
3.JPG
4.JPG
4.JPG
5.JPG
5.JPG
6.JPG
6.JPG
7.JPG
7.JPG
8.JPG
8.JPG
9.JPG
9.JPG
10.JPG
10.JPG
11.JPG
11.JPG