คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รับการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 “หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ (ประธานกรรมการ),รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ธีระฐิติ (กรรมการ) และ ผศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ (กรรมการ) เป็นผู้ประเมินฯ โดยมี ผInline image 1ศ.ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล รองคณบดี และอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้อง PSB2204 อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ

Galleries

 

410291.jpg
410291.jpg
21908173_1652208591464549_855730777_o.jpg
21908173_1652208591464549_855730777_o.jpg
S__6324267.jpg
S__6324267.jpg