งานเสวนาวิชาการ “รากนครา สังคมไร้ราก รัฐไร้รัก รัฐศาสตร์ไร้ทิศทาง?”

ภาพบรรยากาศงานเสวนาวิชาการ “รากนครา สังคมไร้ราก รัฐไร้รัก รัฐศาสตร์ไร้ทิศทาง?”เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง PSB 1302 วิทยากรร่วมเสวนาได้แก่ ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง อ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ อ.ดร.ปฐมาวดี จงรักษ์ คณาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และ อ.ศยามล อินทิยศ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจำนวนมาก

Galleries

 

0014.JPG
0014.JPG
0016.JPG
0016.JPG
0001.JPG
0001.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0003.JPG
0003.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0006.JPG
0006.JPG
0007.JPG
0007.JPG
0008.JPG
0008.JPG
0009.JPG
0009.JPG
0010.JPG
0010.JPG
0011.JPG
0011.JPG
0012.JPG
0012.JPG
0013.JPG
0013.JPG
0015.JPG
0015.JPG