คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รับการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ระดับส่วนงาน ตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2559

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รับการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล (ประธานกรรมการ),รศ.ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย (กรรมการ) ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช (กรรมการ) และ อ.ดร.นงลักษ์ เฉลิมสุข (กรรมการ) เป็นผู้ประเมินฯ โดยมี ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ

Galleries

 

0001.JPG
0001.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0003.JPG
0003.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0006.JPG
0006.JPG
0007.JPG
0007.JPG
0008.JPG
0008.JPG