เสวนาวิชาการในหัวข้อ “กระบวนการกลายเป็นประชาธิปไตย: กรณีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน Democratization: Thailand and neighboring countries”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโณทัย วัฒนาพร สำนักวิชาการเมืองการปกครอง จัดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ “กระบวนการกลายเป็นประชาธิปไตย: กรณีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน Democratization: Thailand and neighboring countries”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ดร.มนตรี เจนวิทย์การ ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง PSB 1101

Galleries

 

0001.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg