สำนักวิชาการระหว่างประเทศได้มีการจัดศึกษาดูงานในหัวข้อ "การศึกษาดูงานและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้ลี้ภัย และอาเซียน"

วิชา "สัมมนาประเด็นปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ" ของสำนักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์นรุตม์ เจริญศรี พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 19 คน ที่ลงทะเบียนในวิชาดังกล่าว ไปศึกษาดูงานในหัวข้อ "การศึกษาดูงานและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้ลี้ภัย และอาเซียน" ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยเข้าศึกษาดูงานที่ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help without Frontiers Foundation: HWFs) มูลนิธิสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) พิพิธภัณฑ์เหมืองสังกะสีผาแดง และคลินิกแม่ตาว ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้จากการลงพื้นที่จริงด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับนักเรียนในพื้นที่

Galleries

 

0006.jpg
0006.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg
0007.jpg
0007.jpg
0008.jpg
0008.jpg
0009.jpg
0009.jpg
0010.jpg
0010.jpg
0011.jpg
0011.jpg