ประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "การปรับตัวภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทย 4.0"

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย จัดประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "การปรับตัวภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทย 4.0" ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

Galleries

 

0001.jpg
0001.jpg
0012.jpg
0012.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0006.jpg
0007.jpg
0007.jpg
0008.jpg
0008.jpg
0009.jpg
0009.jpg
0010.jpg
0010.jpg
0011.jpg
0011.jpg