งานยุทธศาตร์และแผน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “สัมมนาแนวทางการจัดทํา Workflow กระบวนงานที่สําคัญในการทำงานโดยใช้เครื่องมือ Swim Lane”

งานยุทธศาตร์และแผน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “สัมมนาแนวทางการจัดทํา Workflow กระบวนงานที่สําคัญในการทำงานโดยใช้เครื่องมือ Swim Lane” เพื่อพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ของคณะฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประขุมยุทธศาสตร์

Galleries

 

0001.jpg
0001.jpg
0008.jpg
0008.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0006.jpg
0007.jpg
0007.jpg