การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของภูมิภาค รัฐ ชุมชน ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค Thailand 4.0

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายและจัดโครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของภูมิภาค รัฐ ชุมชน ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค Thailand 4.0” นั้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านวิชาการและการวิจัย โดยมุ่งหวังผลิตและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งในวารสารวิชาการและในที่ประชุมวิชาการ เพื่อให้ได้มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทั้ง 6 สถาบัน โดยได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์และสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจำนวน 10 ราย ในการนี้ มีการนำเสนอบทความภาคบรรยาย (Oral Presentation) ทั้งสิ้น จำนวน 31 ราย ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 22 ราย นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 8 ราย และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 ราย

Galleries

 

0010.jpg
0010.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0006.jpg
0007.jpg
0007.jpg
0008.jpg
0008.jpg
0009.jpg
0009.jpg
0011.jpg
0011.jpg
0013.jpg
0013.jpg
0012.jpg
0012.jpg
0014.jpg
0014.jpg
0015.jpg
0015.jpg
0016.jpg
0016.jpg
0017.jpg
0017.jpg
0018.jpg
0018.jpg