หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ฯ ไดจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยนักศึกษาและการใช้สื่อโซเซียลมีเดีย และกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ฯ ไดจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยนักศึกษาและการใช้สื่อโซเซียลมีเดีย และกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา

Galleries

 

0001.jpg
0001.jpg
0007.jpg
0007.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0006.jpg