นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมจิตอาสาบริเวณคณะรัฐศาสตร์โดยได้ช่วยกันทำความสะอาดและขุดลอกคูคลองบริเวณรอบคณะ

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยให้นักศึกษาทุกคณะร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมจิตอาสา โดยนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมจิตอาสาบริเวณคณะรัฐศาสตร์โดยได้ช่วยกันทำความสะอาดและขุดลอกคูคลองบริเวณรอบคณะ

Galleries

 

0009.JPG
0009.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0001.JPG
0001.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0003.JPG
0003.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0006.JPG
0006.JPG
0007.JPG
0007.JPG
0008.JPG
0008.JPG
0010.JPG
0010.JPG
0012.JPG
0012.JPG
0011.JPG
0011.JPG
0013.JPG
0013.JPG
0014.JPG
0014.JPG