โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลเมืองกับการรู้เท่าทันสื่อในสังคมพหุวัฒนธรรม”

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thai Civic Education, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ), สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และ มูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stiftung จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลเมืองกับการรู้เท่าทันสื่อในสังคมพหุวัฒนธรรม” เมื่อวันเสาร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย เป็นวิทยากรหลัก ร่วมด้วย อ.ดร.จันทนา สุทธิจารี, ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ และ อ.ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากบุคลากรครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน กำแพงเพชร และพิษณุโลก เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

Galleries

 

0001.jpg
0001.jpg
0013.jpg
0013.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0005.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0006.jpg
0007.jpg
0007.jpg
0008.jpg
0008.jpg
0009.jpg
0009.jpg
0010.jpg
0010.jpg
0012.jpg
0012.jpg
0011.jpg
0011.jpg