การประชุม "การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ"

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดการประชุม "การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ"
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดแถลง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานหลัก เพื่อให้บุคลากรของคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์
แนวทางการบริหารงานคณะฯ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562 - 2565)และทราบถึงแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของคณะฯ ร่วมถึงการมีส่วนร่วมในการนำยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการไปดำเนินการต่อ ตลอดจนเป็นโอกาสที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาคณะ ต่อไป ซึ่งมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง


ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค
    คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลงกรณ์ คูตระกูล
    รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลินี คุ้มสุภา
    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนา พิชิตปัจจา
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ณ ห้องยุทธศาสตร์ ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

12.JPG
12.JPG
13.JPG
13.JPG
14.JPG
14.JPG
15.JPG
15.JPG
17.JPG
17.JPG
18.JPG
18.JPG
19.JPG
19.JPG
20.JPG
20.JPG
21.JPG
21.JPG
22.JPG
22.JPG
23.JPG
23.JPG
24.JPG
24.JPG
25.JPG
25.JPG
27.JPG
27.JPG
28.JPG
28.JPG
29.JPG
29.JPG
31.JPG
31.JPG
16.JPG
16.JPG
33.JPG
33.JPG
34.JPG
34.JPG
35.JPG
35.JPG
36.JPG
36.JPG
37.JPG
37.JPG
38.JPG
38.JPG
39.JPG
39.JPG
40.JPG
40.JPG
41.JPG
41.JPG
42.JPG
42.JPG
43.JPG
43.JPG
44.JPG
44.JPG
45.JPG
45.JPG
32.JPG
32.JPG
46.JPG
46.JPG
47.JPG
47.JPG
48.JPG
48.JPG
49.JPG
49.JPG
DSC05209.JPG
DSC05209.JPG
DSC05214.JPG
DSC05214.JPG
DSC05234.JPG
DSC05234.JPG
DSC05220.JPG
DSC05220.JPG
1.JPG
1.JPG
DSC05236.JPG
DSC05236.JPG
2.JPG
2.JPG
3.JPG
3.JPG
4.JPG
4.JPG
5.JPG
5.JPG
7.JPG
7.JPG
6.JPG
6.JPG
8.JPG
8.JPG
9.JPG
9.JPG
10.JPG
10.JPG
11.JPG
11.JPG
14.jpg
14.jpg
15.jpg
15.jpg
17.jpg
17.jpg
16.jpg
16.jpg
18.jpg
18.jpg
19.jpg
19.jpg
20.jpg
20.jpg
21.jpg
21.jpg
23.jpg
23.jpg
24.jpg
24.jpg
25.jpg
25.jpg
27.jpg
27.jpg
28.jpg
28.jpg
29.jpg
29.jpg
31.jpg
31.jpg
32.jpg
32.jpg
33.jpg
33.jpg
34.jpg
34.jpg
35.jpg
35.jpg
36.jpg
36.jpg
37.jpg
37.jpg
38.jpg
38.jpg
39.jpg
39.jpg
40.jpg
40.jpg
41.jpg
41.jpg
42.jpg
42.jpg
43.jpg
43.jpg
44.jpg
44.jpg
45.jpg
45.jpg
46.jpg
46.jpg
47.jpg
47.jpg
48.jpg
48.jpg
49.jpg
49.jpg
DSC05209.jpg
DSC05209.jpg
DSC05212.jpg
DSC05212.jpg
22.jpg
22.jpg
DSC05234.jpg
DSC05234.jpg
DSC05236.jpg
DSC05236.jpg
1.jpg
1.jpg
2.jpg
2.jpg
3.jpg
3.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
6.jpg
6.jpg
7.jpg
7.jpg
8.jpg
8.jpg
9.jpg
9.jpg
10.jpg
10.jpg
11.jpg
11.jpg
12.jpg
12.jpg
13.jpg
13.jpg
DSC05220.jpg
DSC05220.jpg