CLOGS เดินหน้าโครงการอบรมพัฒนาผู้นำสตรีฯ จำนวน 4 หลักสูตร

1. หลักสูตร “กฎหมายน่ารู้สำหรับผู้นำสตรี”
2. หลักสูตร “สตรีกับบทบาทอาสาสมัครในชุมชน”
3. หลักสูตร “บทบาทสตรีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”
4. หลักสูตร “บทบาทสตรีเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ&