อ.พินสุดา วงศ์อนันต์ ได้รับรางวัล “ความพยามและความทุ่มเทในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ศตวรรษที่ 21” (Best Practice)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.พินสุดา วงศ์อนันต์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองและการปกครอง ได้รับรางวัล “ความพยามและความทุ่มเทในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ศตวรรษที่ 21” (Best Practice) ภายใต้โครงการนำร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รายวิชาที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ได้แก่ วิชาการเมืองในชีวิตประจำวัน 127100  โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณให้มีการปรับเปลี่ยนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ให้เข้ากับศตวรรษที่ 21

Galleries

 

332652.jpg
332652.jpg
332653.jpg
332653.jpg
332654.jpg
332654.jpg