สัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 หัวข้อ "แนวทางการพัฒนางานของคณะรัฐศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ Digitization & Communication"คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการในหัวข้อ 
"แนวทางการพัฒนางานของคณะรัฐศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ Digitization & Communication" พร้อมนำเสนอกิจกรรมเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทางการพัฒนางานสายสนับสนุน: บทเรียนจากต่างคณะฯ และ "การพัฒนางานสำหรับยุทธศาสตร์ Digitization & Communication"  ขึ้น ณ โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์สปา จ.ภูเก็ต และศึกษาดูงานด้าน Smart City ของ จังหวดภูเก็ต ณ ศูนย์ Phuket Smart City Innovation Park ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสายปฏิบัติการของคณะเข้าร่วมสัมมนา จำนวน  30  คน การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ Digitization & Communication ซึ่งจะส่งผลถึงการดำเนินงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

Galleries

 

11.JPG
11.JPG
2.JPG
2.JPG
1.JPG
1.JPG
3.JPG
3.JPG
4.JPG
4.JPG
6.JPG
6.JPG
5.JPG
5.JPG
7.JPG
7.JPG
2.JPG
2.JPG
1.JPG
1.JPG
3.JPG
3.JPG
4.JPG
4.JPG
5.JPG
5.JPG
6.JPG
6.JPG
7.JPG
7.JPG
8.JPG
8.JPG
9.JPG
9.JPG
10.JPG
10.JPG
1.JPG
1.JPG
2.JPG
2.JPG
4.JPG
4.JPG
3.JPG
3.JPG
5.JPG
5.JPG
6.JPG
6.JPG
7.JPG
7.JPG
8.JPG
8.JPG
9.JPG
9.JPG
10.JPG
10.JPG