ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปี 2560 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปี 2560 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ  โดยมีศาสตราจารย์ ดร. อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมกับกล่าวต้อนรับนักศึกษา  และแนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณทิตแยกห้องตามสาขาเพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังคำชี้แจงจากหัวหน้าสำนักวิชา

Galleries

 

9.JPG
9.JPG
1.JPG
1.JPG
2.JPG
2.JPG
3.JPG
3.JPG
4.JPG
4.JPG
5.JPG
5.JPG
6.JPG
6.JPG
7.JPG
7.JPG
8.JPG
8.JPG
10.JPG
10.JPG
11.JPG
11.JPG
12.JPG
12.JPG
13.JPG
13.JPG
14.JPG
14.JPG
15.JPG
15.JPG
16.JPG
16.JPG
17.JPG
17.JPG
18.JPG
18.JPG