ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้านการับสินบนทุกรูปแบบระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ (Smart city) ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

Galleries

 

208010.jpg
208010.jpg
208024.jpg
208024.jpg
208159.jpg
208159.jpg
208013.jpg
208013.jpg