สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการวิพากษ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการวิพากษ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ทีผ่านมา. ณ ห้อง PSB 2201  อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Galleries

 

IMG_5954.JPG
IMG_5954.JPG
IMG_5966.JPG
IMG_5966.JPG
IMG_6199.JPG
IMG_6199.JPG