คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จัดงานวันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560วันที่ 26 กรกฎาคม 2560  ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรม
งานวันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผุู้ปกครองนักศึกษาใหม่ พร้อมกับแนะนำผุู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ฯ  เพื่อสร้างความไว้วางใจ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักศึกษาใหม่กับมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้กล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำบริการและสวัสดิการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้นักศึกษา ให้ผู้ปกครองได้ทำความรู้จักกับสโมสรนักศึกษาประจำคณะฯและการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชาเพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Galleries

 

4.JPG
4.JPG
1.JPG
1.JPG
2.JPG
2.JPG
3.JPG
3.JPG
5.JPG
5.JPG
6.JPG
6.JPG
7.JPG
7.JPG
8.JPG
8.JPG
9.JPG
9.JPG
10.JPG
10.JPG
11.JPG
11.JPG
12.JPG
12.JPG
13.JPG
13.JPG
14.JPG
14.JPG
15.JPG
15.JPG
16.JPG
16.JPG
17.JPG
17.JPG
18.JPG
18.JPG
19.JPG
19.JPG
20.JPG
20.JPG
21.JPG
21.JPG
22.JPG
22.JPG
23.JPG
23.JPG
24.JPG
24.JPG
25.JPG
25.JPG
26.JPG
26.JPG
27.JPG
27.JPG
28.JPG
28.JPG
29.JPG
29.JPG