ต้อนรับบุคลากรและนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ด้านกระบวนการการบริหารจัดการสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ สาขาวิชารัฐศาสตร์" ระหว่างมหาวิทยาลัย  โดยหัวหน้าสำนักวิชาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธ์ุ พร้อมด้วย อาจารย์ราม โชติคุต อาจารย์มานิตา หนูสวัสดิ์ อาจารย์ ดร. ชนินทร์ เพ็ญสูตร อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง และอาจารย์นรุตม์ เจริญศรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ  ได้ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่คณะดูงาน  ณ ห้อง PSB 2201 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ

Galleries

 

17.JPG
17.JPG
1.JPG
1.JPG
2.JPG
2.JPG
3.JPG
3.JPG
4.JPG
4.JPG
5.JPG
5.JPG
6.JPG
6.JPG
7.JPG
7.JPG
8.JPG
8.JPG
9.JPG
9.JPG
10.JPG
10.JPG
11.JPG
11.JPG
12.JPG
12.JPG
13.JPG
13.JPG
14.JPG
14.JPG
15.JPG
15.JPG
16.JPG
16.JPG