ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ท้องถิ่นได้อะไร? : ความท้าทายใหม่ของ อปท. ในยุคประเทศไทย 4.0”

Attachments

 

20180305110259.pdf

  • PDF
  • 47.15 kB
  • 2018-03-05 10:59:16