โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิก AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาของไทย ประจำปีงบประมาณ 2559

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาของไทย  ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย (รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่แนบมา)
- เปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ในภูมิภาคอาเซียน 9 แห่ง ใน 8 ประเทศ  

**นัักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมานี้
และติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 พฤศจิกายน 2559 

Attachments

 

20161121091255.pdf

  • PDF
  • 549.85 kB
  • 2016-11-21 09:14:37