ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ขยะกับท้องถิ่น: ปัญหาหรือโอกาสการพัฒนา”


ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโครงการอบรม “ขยะกับท้องถิ่น: ปัญหาหรือโอกาสการพัฒนา
วันที่ 2 มีนาคม 2560   ณ ห้องบัวตอง สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
การบรรยายช่วงเช้าโดย “ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาขยะตามนโยบายรัฐบาลกับการบริหารจัดการ ของอปท.” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนการจัดการมลพิษ พ.ศ.2560 - 2564 ด้านการบริหารจัดการขยะ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

การเสวนาช่วงบ่ายโดยวิทยากรจากตัวแทน อปท.ผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะในท้องถิ่นร่วมแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาที่เป็นเลิศ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารจัดการขยะในอปท.ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร
 
วิทยากร
1. นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
2. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จ.เชียงใหม่
3. นายสมชาติ วงศ์ไฝ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จ.เชียงใหม่
4. นางพิมพ์พร ภิระคำ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5. อาจารย์ พินสุดา วงศ์อนันต์  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                            


วิธีการลงทะเบียน
สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนออนไลน์

หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงละเบียน

กำหนดการ

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 081 026 3518
e-mail: clogs.cmu@gmail.com
 

Attachments

 

Project02-02-03-2017-PR.pdf

  • PDF
  • 167.35 kB
  • 2017-02-17 16:35:28

Confirmation Form Project02-02-03-2017.pdf

  • PDF
  • 173.99 kB
  • 2017-02-17 16:35:34

Galleries

 

ขยะกับท้องถิ่น.jpg
ขยะกับท้องถิ่น.jpg
cats.jpg
cats.jpg