สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ " การเมืองสมัยใหม่กับพื้นที่ของเพศภาวะ"
สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดเสวนาวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


วันพุธที่ 8  มีนาคม  2560  

ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ
เวลา 13.30 - 16.30 น.ในหัวข้อ " การเมืองสมัยใหม่กับพื้นที่ของเพศภาวะ"

โดย คุณยลลดา เกริกก้อง สวนยศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและนายกสมาคมบุคคลข้ามเพศแห่งประเทศไทย

อาจารย์ดารารัตน์ คำเป็ง
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยากรร่วมเสวนา
อาจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
คณะรัฐศาสตร์ศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสวนาวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 127412
แนวคิดและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม(Concept and Theories of Political Science and Changes)


สนใจลงทะเบียนเข้ารับฟัง

 

Galleries

 

----------------------------------1.jpg
----------------------------------1.jpg