สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ " โลก แปรปรวน ประชาธิปไตย ปรวนแปร"สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดเสวนาวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


วันพุธที่ 22  มีนาคม  2560  

ณ ห้อง PSB1101 อาคารเรียนคณะรัฐศาสตร์ฯ
เวลา 13.30 - 16.30 น.ในหัวข้อ " โลก แปรปรวน ประชาธิปไตย ปรวนแปร"

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

วิทยากรร่วมเสวนา อาจารย์ มานิตา  หนูสวัสดิ์
คณะรัฐศาสตร์ศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สนใจลงทะเบียนเข้ารับฟัง


เสวนาวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 127411
การพัฒนาประชาธิปไตย (Democratization)

Galleries

 

-----------------------------.jpg
-----------------------------.jpg