คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration


เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารของภาครัฐ หรือการบริหารงานสาธารณะ  โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี เทคนิค ตลอดจนการศึกษาวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมุ่งเน้นวิชาด้านองค์การ
และการบริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายสาธารณะ และการวางแผน การบริหารการพัฒนา การคลังและการงบประมาณ ตลอดจนปรากฏการณ์สำคัญๆ ทางการบริหารการพัฒนาภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรภาคเอกชน
องค์กรอิสระ และองค์การไม่แสวงหากำไร และการบริหารงานท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
2. มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของแนวคิด และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
3. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์ สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนำทักษะทางการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ที่มีความเป็นพลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้       อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์
4. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็น ที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์มีภาวะผู้นำในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
5. มีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ สถานการณ์ มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

โครงสร้างหลักสูตร
ทั้ง แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) และแบบ 3 (แผน ข) นักศึกษาจะต้องศึกษาให้มีหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่างๆ ได้แก่
        >>กระบวนวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต  ได้แก่  วิชาองค์การและการจัดการ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ 
            การคลังสาธารณะ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
        >>กระบวนวิชาเลือก ให้เลือกจากกระบวนวิชาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และอาจเลือกวิชาอื่นๆ นอกสาขาวิชาก็ได้ โดยนักศึกษาที่เรียนแบบ 2
            (แผน ก แบบ ก2) จะต้องเลือกเรียน 6 หน่วยกิต ส่วนนักศึกษาหลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) ต้องเลือกเรียน 12 หน่วยกิต
        >>วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
           - นักศึกษาแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ให้เขียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
           - นักศึกษาแบบ 3 (แผน ข) ให้เขียนการค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต)

หลักสูตร รป.ม.แบ่งออกเป็น
         >> แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2): นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ และเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ 
         >> แบบ 3 (แผน ข): นักศึกษาทำการศึกษาค้นคว้าอิสระและจะมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์

ค่าธรรมเนียม
    >> แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ตลอดหลักสูตร 80,000 บาท หรือ 20,000 บาท/ภาคเรียน
    >> แบบ 3 (แผน ข) ตลอดหลักสูตร 140,000 บาท หรือ 35,000 บาท/ภาคเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือเทียบเท่าจาก
   มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
2. ต้องได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.50
3. สามารถเข้าเรียนในวัน เวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30-16.30 น.)
4. มีการทดสอบด้านภาษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ CMU-eTEGS, TU, CU-TEP,
   KU-EPT, IELTS, TOEFL หรือ TOEIC ที่สอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี จนถึงวันสมัคร

หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือเทียบเท่าจาก
   มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
2. ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี จนถึงวันสมัคร

Galleries

 

PR.jpg
PR.jpg