โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ท้องถิ่นอัจฉริยะ 4.0 การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อท้องถิ่นและชุมชน”


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ICT for Development)
หลักสูตร “ท้องถิ่นอัจฉริยะ 4.0 การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อท้องถิ่นและชุมชน”
         
จัดโดย
ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                            
 
 

  • เรียนรู้และทำความเข้าใจสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลกับความเกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • เทคโนโลยีดิจิทัล คืออะไร
  • สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ ช่วยพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างไร
  • ลงมือสร้างสื่อดิจิทัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง
 กลุ่มเป้าหมาย
  •  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน และผู้สนใจ รุ่นละ 40 คน จำนวน 2 รุ่น
 
วัน เวลา สถานที่
  • รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560
  • รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560
          ณ ห้องบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร
  • อาจารย์ราม โชติคุต    อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อาจารย์ ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร    อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อาจารย์ ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์   อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิธีการลงทะเบียน
1. แสกน QR CODE เพื่อกรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
   ภายในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560


2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้กรอก
   ข้อมูลไว้ เพื่อยืนยันรายชื่อการเข้าร่วมอบรม 

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081-026-3518 (คุณผึ้ง)