Singha Khao D-Dayคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงาน

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
Project 2060 ตอน Singha Khao D-Day

• วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560
• เวลา 16.00 - 18.00 น. 
• ณ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ
นิทรรศการ Digital
•  Digital Singha Khao on Social Media
•  Digital Singha Khao New Media
•  Singha Khao Digital Classroom
•  วิดิโอนำเสนอ : รายการ POLCMU Academic Channel 
   ตอนพิเศษ Singha Khao D-Day

กิจกรรมเสวนา
• เปิดงาน “โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา Project 2060” 
• การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความรู้เรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลสำหรับนักรัฐศาสตร์" 
  โดย คุณพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ ศิษย์เก่าสิงห์ขาว 
• การร่วมเสวนาโดยตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. 
• การเปิดเวทีซักถาม (Q&A) จากผู้เข้าร่วมการเสวนาเข้าร่วมงานและชมนิทรรศการฟรี