รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2 ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)

Attachments

 

ประกาศรายชื่อ แผน ก สัมภาษณ์.pdf

  • PDF
  • 43.08 kB
  • 2018-03-08 13:54:44