ศูนย์สังคมดิจิทอล (Digital Society Center: DiSC) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral)

ศูนย์สังคมดิจิทอล (Digital Society Center: DiSC)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัคร ตำแหน่ง  นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral) จำนวน 2 อัตรา

มีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีความเชี่ยวชาญในการทำงานด้าน Smart City, E-Governance, Social Media, Internet of things, Open Data, Big Data (เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานภาครัฐ)
  2. มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม
  3. มีความสามารถในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
  4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ กำลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในเดือนกันยายน 2560
  5. มีทัศนคติที่ดี และมีความตั้งใจในการทำงานวิจัย
 เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ประวัติส่วนตัว
  2. เอกสารรายงานผลการศึกษา (ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก)
  3. ผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 3 ปี
 
รายละเอียดการจ้าง
อัตราค่าจ้าง 37,000 บาท / เดือน ระยะเวลาการจัดจ้าง 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
 
การรับสมัคร
ส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่อีเมล์ : ratchaneewan805129@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 093-2961196
หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม 2560