สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ITD) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ITD) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 
   (1) การศึกษาวิเคราะห์บทบาทภาคการเงินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน
   (2) การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภคลุ่มแม่น้ำโขง
   (3) การวิเคราะห์ผลกระทบและการใช้ประโยชน์ความตกลงและกรอกความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน
   (4) การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้จนถึงวันที่ 10 พฤสจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. นอกจากนี้ทาง ITD ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงข้อกำหนดและขอบเขตการศึกษาวิจัย ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 705/2 ชั้น 7 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจขอความกรุณาแจ้งรายชื่อไปยัง ITD ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ​
 
​ดูข้อมูลอื่นๆ ของ ITD ได้ที่ http://www.itd.or.th/th/

รายละเอียดเพิ่มเติม

Attachments

 

250-Fund&Con-ITD2560-DL10Nov16.pdf

  • PDF
  • 2.94 MB
  • 2016-10-30 11:35:43