สัมมนาวิชาการ "เขียนหญิง: อำนาจ โยนี และการเขียนของลึงค์"

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาสัมนาวิชาการ "รัฐศาสตร์เสวนา 5 เดือน 5 หัวข้อ" ในรูปแบบการบรรยาย Academic Seminar โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในช่วงเดือนกันยายน 2559 - มกราคม 2560 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559  

ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ

หัวข้อ "เขียนหญิง: อำนาจ โยนี และการเขียนของลึงค์" 
โดย รองศาสตราจารย์ ธเนศ วงศ์ยานนาวา
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์วิทยากรร่วมสัมมนา อาจารย .ดร. มาลินี คุ้มสุภา
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


 
คณะรัฐศาสตร์ฯ ขออนุญาตแจ้งงดรับลงทะเบียนหน้างาน
สำหรับการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "เขียนหญิง:  อำนาจ โยนี และการเขียนของลึงค์"
ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากข้อจำกัดด้านความจุของสถานที่จัดการประชุม 
 
ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวในระบบออนไลน์ไว้แล้ว จะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
หากท่านใดไม่ได้รับอีเมล โปรดติดต่องานวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 0-5394-2989 ต่อ 145 อีเมล 
research.polcmu@gmail.com 


 

Galleries

 

เขียนหญิง2.jpg
เขียนหญิง2.jpg