วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี
มีระบบการพิจารณากลั่นกรองบทความโดยผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คน โดยใช้ระบบ Double-blind peer review 


โดยเปิดรับบทความ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

ทั้งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวามปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ จากทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บทความวิจัย 
- บทความวิชาการ 
- บทความปริทัศน์ (Reviewed articles)
- บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ช่องทางการรับบทความ
1. website www.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal
2. ทางอีเมล polscicmujournal@gmail.com
3. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง

กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล
โทรศัพท์ 0-5394-2989 ต่อ 145 โทรสาร 0-5394-2988
อีเมล : polscicmujournal@gmail.com

 กองบรรณาธิการ
1. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์            ที่ปรึกษา
2. 
ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง                       คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ
3. 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี                  สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ          ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ
4. อาจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภา                                    คณะรัฐศาสตร์และรั
ฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        บรรณาธิการ
5.
รองศาสตราจารย์ธโสธร ตู้ทองคำ                           สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโทัยธรรมมาธิราช
6.   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ          คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร                    คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์         วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9.   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล               คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนา พิชิตปัจจา                      
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. อาจารย์ ดร.พฤดี  หงุ่ยตระกูล                              คณะรัฐศาสตร์และรั
ฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12. อาจารย์ ดร. ปฐมาวดี  จงรักษ์                              
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Attachments

 

แบบฟอร์มนำส่งบทความ-PolSci-.pdf

  • PDF
  • 167.87 kB
  • 2016-12-01 13:30:13

แนวทางการจัดทำต้นฉบับบทความ.pdf

  • PDF
  • 226.32 kB
  • 2016-12-01 13:30:21

แบบฟอร์มนำส่งบทความ-PolSci.docx

  • DOCX
  • 20.95 kB
  • 2016-12-01 13:30:31

Galleries

 

วารสาร.jpg
วารสาร.jpg