สัมมนาวิชาการ หัวข้อ "ระบบอาณานิคมกับรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์"


 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาสัมนาวิชาการ "รัฐศาสตร์เสวนา 5 เดือน 5 หัวข้อ" ในรูปแบบการบรรยาย Academic Seminar โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในช่วงเดือนกันยายน 2559 - มกราคม 2560 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559  

ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ

หัวข้อ "ระบบอาณานิคมกับรัฐสมบูรณาญาสิทธิราช"

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์  รัชชกูล
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยากรร่วมเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อโณทัย วัฒนาพร
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
คณะรัฐศาสตร์ฯ ขอความร่วมมือ ผู้ที่สนใจลงทะเบียนล่วงหน้า 1 สัปดาห์
 
ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวในระบบออนไลน์ไว้แล้ว จะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
หากท่านใดไม่ได้รับอีเมล โปรดติดต่องานวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 0-5394-2989 ต่อ 145 อีเมล 
research.polcmu@gmail.com 

 

Galleries

 

สมบูรณา.jpg
สมบูรณา.jpg